herdsman

suomi-englanti sanakirja

herdsman englannista suomeksi

  1. paimen, karjapaimen

  1. Substantiivi

  2. paimen

herdsman englanniksi

  1. A person who tends livestock, especially cows and sheep.

  2. (syn)