hairdo

suomi-englanti sanakirja

hairdo englannista suomeksi

  1. kampaus

  1. Substantiivi

hairdo englanniksi

  1. A hairstyle.

  2. A haircut.