gift-wrapping

suomi-englanti sanakirja

gift-wrapping englanniksi

  1. (present participle of)