frekventti

suomi-englanti sanakirja

frekventti englanniksi

  1. frequent