fraseerata

suomi-englanti sanakirja

fraseerata englanniksi

  1. phrase

  1. to phrase