four-legged

suomi-englanti sanakirja

four-legged englanniksi

  1. Having four legs.

  2. An animal that walks on four legs.

  3. (quote-book)

  4. An intersection where two roads cross.