forfeited

suomi-englanti sanakirja

forfeited englannista suomeksi

  1. menetetty

  1. Verbi

forfeited englanniksi

  1. (en-past of)