filmatisoida

suomi-englanti sanakirja

filmatisoida englanniksi

  1. to make a movie of; to adapt into a movie