fictitious

suomi-englanti sanakirja

fictitious englannista suomeksi

  1. keksitty

  1. keksitty

fictitious englanniksi

  1. Invented; contrived.

  2. (syn)