excretory

suomi-englanti sanakirja

excretory englannista suomeksi

  1. erittävä

  1. Substantiivi

excretory englanniksi

  1. Of, or relating to excretion.

  2. A duct that helps to receive and excrete matter.