excreta

suomi-englanti sanakirja

excreta englannista suomeksi

  1. kuonaneritys

  1. Substantiivi

  2. Verbi

excreta englanniksi

  1. Bodily waste which is excreted from the body.

  2. (ca-verb form of)

  3. (inflection of)

  4. to excrete

  5. (es-verb form of)