everywhere

suomi-englanti sanakirja

everywhere englannista suomeksi

  1. kaikkialla, kaikkialle, joka puolella

  1. kaikkialla

everywhere englanniksi

  1. In or to all locations under discussion.

  2. (quote-journal)

  3. (ux)

  4. In or to a few or more locations.