esi-

suomi-englanti sanakirja

esi- englanniksi

  1. prodromic

  2. prefigurative

  3. preliminary

  1. first

  2. front

  3. pre-, fore-.

  4. (n-g)