erimielisyys

suomi-englanti sanakirja

erimielisyys englanniksi

  1. dissension

  2. discordance

  3. difference of opinion

  4. variance

  5. falling out

  6. discord, strife

  7. friction

  1. disagreement