entiteetti

suomi-englanti sanakirja

entiteetti englanniksi

  1. entity

  1. entity