entisenlainen

suomi-englanti sanakirja

entisenlainen englanniksi

  1. Similar as before or the previous one; unchanged.