enthusiastically

suomi-englanti sanakirja

enthusiastically englannista suomeksi

  1. innokkaasti

  2. innostuneesti

  1. innostuneesti, innoissaan

enthusiastically englanniksi

  1. In an enthusiastic manner.

  2. (quote-journal)