enthusiast

suomi-englanti sanakirja

enthusiast englannista suomeksi

  1. entusiasti

  2. harrastaja

  1. Substantiivi

  2. intoilija, harrastaja

enthusiast englanniksi

  1. A person filled with or guided by enthusiasm.

  2. (syn)

  3. (RQ:Landon Francesca Carrara)

  4. A person exhibiting over-zealous religious fervour.