enrage

suomi-englanti sanakirja

enrage englannista suomeksi

  1. raivostuttaa

  1. Verbi

  2. raivostuttaa

enrage englanniksi

  1. To become angry or wild. (century)

  2. To fill with rage; to provoke to frenzy; to make furious.

  3. To provoke to madness, to make insane.

  4. (RQ:Shakespeare Macbeth)''Lennox.'' Good night, and better healthAttend his Maieſty.

  5. (inflection of)