englantilainen

suomi-englanti sanakirja

englantilainen englanniksi

  1. pommy

  2. Englishman

  3. Englishwoman

  4. English person

  5. English

  1. English, of or relating to England.

  2. English, relating to the English language.

  3. ''englantilais''-suomalainen sanakirja = an ''English''-Finnish dictionary

  4. Englishman or Englishwoman (''in plural'' englantilaiset = the English (people)).