energiataso

suomi-englanti sanakirja

energiataso englanniksi

  1. energy level

  1. level