eliminoida

suomi-englanti sanakirja

eliminoida englanniksi

  1. eliminate

  1. To eliminate.