ekskursio

suomi-englanti sanakirja

ekskursio englanniksi

  1. excursion

  1. excursion