ecclesiastical

suomi-englanti sanakirja

ecclesiastical englannista suomeksi

  1. kirkollinen

  1. kirkollinen

ecclesiastical englanniksi

  1. Of or pertaining to the church.

  2. (quote-book)

  3. (ux)

    (synonyms)