duuriasteikko

suomi-englanti sanakirja

duuriasteikko englanniksi

  1. major scale

  1. scale