drudge

suomi-englanti sanakirja

drudge englannista suomeksi

 1. rehkiä

 2. raataja

 3. raskaan työn tekijä

 1. Substantiivi

 2. raataja, renki

 3. palkkarenki

 4. Verbi

 5. raataa

drudge englanniksi

 1. A person who works in a low servile job.

 2. Someone who works for (and may be advantage of|taken advantage of by) someone else.

 3. To labour in (or as in) a low servile job.

 4. 1682, (w), ''(w)''

 5. Rise to our Toils and drudge away the day.
 6. (RQ:Macaulay Goldsmith)