disreputable

suomi-englanti sanakirja

disreputable englannista suomeksi

  1. huonomaineinen

  1. Substantiivi

disreputable englanniksi

  1. Not respectable, lacking repute; discreditable.

  2. A person who is not reputable.