desinfektoida

suomi-englanti sanakirja

desinfektoida englanniksi

  1. disinfect

  1. (synonym of).