decapitate

suomi-englanti sanakirja

decapitate englannista suomeksi

  1. mestata, katkaista kaula

  1. Verbi

decapitate englanniksi

  1. To remove the head of.

  2. To oust or destroy the leadership or ruling body of (a government etc.).

  3. (inflection of)