countries

suomi-englanti sanakirja

countries englanniksi

  1. (monikko) en|country.

  2. {{quote-journal|en|title=Towards the end of poverty