correctly

suomi-englanti sanakirja

correctly englannista suomeksi

  1. oikein

  1. oikein, korrektisti

correctly englanniksi

  1. In a correct manner.