colloquialism

suomi-englanti sanakirja

colloquialism englannista suomeksi

  1. arkikielen ilmaus, puhekielen ilmaus

  1. Substantiivi

  2. puhekielen ilmaus">puhekielen ilmaus, puhekielinen ilmaus">puhekielinen ilmaus

colloquialism englanniksi

  1. A colloquial word or phrase; a common spoken expression.

  2. Colloquial style of speaking.

  3. (quote-book)