chordophone

suomi-englanti sanakirja

chordophone englannista suomeksi

  1. kordofoni

  1. Substantiivi

  2. kielisoitin

chordophone englanniksi

  1. Any instrument that produces sound from one or more vibrating strings; a instrument.