brothel

suomi-englanti sanakirja

brothel englannista suomeksi

  1. bordelli

  1. bordelli, ilotalo, porttola

brothel englanniksi

  1. A house of prostitution.

  2. A wretch; a depraved or lewd person.