boikotoida

suomi-englanti sanakirja

boikotoida englanniksi

  1. boycott

  1. to boycott