berserk

suomi-englanti sanakirja

berserk englannista suomeksi

 1. sekopää, berserkki

 2. hullu, suunniltaan raivosta, sekopäinen

 1. Substantiivi

 2. berserkki

 3. raivopäinen

berserk englanniksi

 1. A crazed Norse warrior who fought in a frenzy; a berserker.

 2. (quote-book)

 3. Injuriously, maniacally, or furiously violent or out of control.

 4. (usex)

 5. Weird; bizarre.

 6. {{quote-journal

 7. (l)

 8. berserk, berserker (gloss)

 9. (l)