bedfellow

suomi-englanti sanakirja

bedfellow englannista suomeksi

 1. aisapari, kumppani

 2. petikaveri, vuodekumppani, vuodetoveri

 1. Substantiivi

 2. petikaveri, vuodetoveri

 3. petikaveri, aisapari, vuodetoveri

bedfellow englanniksi

 1. One with whom one shares a bed.

 2. (syn)

 3. (RQ:Shakespeare Taming of the Shrew)

 4. (quote-book)

 5. An associate, often an otherwise improbable one.

 6. {{quote-journal