asiaintila

suomi-englanti sanakirja

asiaintila englanniksi

  1. case

  2. state of affairs

  1. of affairs