asetella

suomi-englanti sanakirja

asetella englanniksi

  1. set

  1. To set (''to arrange type'').