antropologia

suomi-englanti sanakirja

antropologia englanniksi

  1. anthropology

  1. anthropology

  2. anthropological

  3. (fi-form of)

  4. anthropology

  5. anthropology (the study of humanity)