amputate

suomi-englanti sanakirja

amputate englannista suomeksi

  1. amputoida, katkaista

  1. Verbi

  2. amputoida

amputate englanniksi

  1. To cut off, to prune. (century)

  2. To surgically remove a part of the body, especially a limb. (century)

  3. (eo-form of)

  4. (inflection of)

  5. (feminine plural of)