alhaiso

suomi-englanti sanakirja

alhaiso englanniksi

  1. common people, rabble

  2. {{quote-book|fi