aggregated

suomi-englanti sanakirja

aggregated englannista suomeksi

  1. kooste-, kokonais-

  1. Verbi

aggregated englanniksi

  1. (en-past of)