Rob

suomi-englanti sanakirja

Rob englanniksi

  1. rob

  1. (given name).

  2. (surname).