President

suomi-englanti sanakirja

President englannista suomeksi

  1. presidentti

  1. Substantiivi

President englanniksi

  1. president

  1. An honorific for the of state of a republic; see president (definition 1).

  2. ''the President of the United States''