New

suomi-englanti sanakirja

New englannista suomeksi

  1. uusi

New englanniksi

  1. new

  1. (surname).

  2. 1980, John Douglas Sinks, Karen Mirinda Cain, ''Sinks: A Family History'', p. 9:

  3. The surname, "New," appears on both Hampshire Co., Virginia and Pendleton Co., Kentucky records.
  4. (ellipsis of).