Life

suomi-englanti sanakirja

Life englanniksi

  1. life

  1. God.

  2. (surname).

  3. the Liffey