Herman

suomi-englanti sanakirja

Herman englannista suomeksi

  1. Herman

  1. Hermanni

Herman englanniksi

  1. (given name).

  2. (surname)

  3. (given name)