Heinrich

suomi-englanti sanakirja

Heinrich englanniksi

  1. (surname).

  2. (given name)

  3. (surname)