Garcia

suomi-englanti sanakirja

Garcia englanniksi

  1. (taxon)

  2. (surname) of Spanish and Portuguese origin.

  3. (place).

  4. García, (place).

  5. (surname)

  6. (surname)

  7. (surname), (n-g)